Lajme

Nga LDK trondisin të gjithë nga kjo qe deklaruan !! Izraeli ka të drejtë qe të…

Lidhja Demo kratike e Kosoves i ka dal ne mbrojtje Izra.elit ne konfIiktin me Palestinen.
Zyr tari i LDKse, Muhamet Hamiti ne nje konfe.rence per media ka thene se LDKja mendon se Izra.eli ka te drejte te mbrohet dhe se jane ne nje linje dhe poli.tiken e Shteteve te Bashkuara te Amerikes ne kete drejtim.

Per ndryshe, ai eshte shprehur se edhe Qeve.ria e Kosoves duhet te marre nje qen.drim per kete. Qeve ria i din punet e veta, ajo duhet te ma.rre nje qendrim. LDK mendon se Izra.eli ka te drejte te mbrohet. Sigurisht vik imat civile jane te dhimbshme, por se Izraeli ka te drejte te mbro.het dhe jemi ne nje linje me poli.tiken e SHBAse dhe botes peren dimore, tha ai ai.

Ai eshte shpre.hur se duhet te behet çmos qe ky kon.fIikt te ndalet. Vik tmat e ketij kon.fIikti jane te dhimbshme dhe duhet te be.het çmos qe kjo te ndalet, po besoj qe SHBA dhe par.tneret tjere do te bejne çmos qe te nda.let ky konfIikt, tha pastaj ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button